Přednášky městské policie

Prevence ve škole 1V měsíci říjnu se všichni žáci U Boroviček zúčastnili přednášek, pořádaných Městskou policií hlavního města Prahy, v rámci metodického programu – Sociálně patologické jevy.

Jednotlivá témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a vycházela z mnohaleté praxe Městské policie a jejich preventivního působení na školách.

 V 6. ročnících žáci řešili Šikanu a násilí v dětských kolektivech. Snahou přednášejícího bylo, aby si žáci uvědomili svá práva na osobní důstojnost, pochopili pojmy „osobní hrdost a sebeúcta, oběť, agresor,.. Uvědomili si schopnosti vcítění se do pocitů druhých, schopnost rozeznat šikanu, která mnohdy naplňuje již skutkovou podstatu mnoha trestných činů. Společně na příkladech z praxe nacházeli různé alternativy řešení pro oběť i pro kolektiv.

Prevence ve škole 2Žáci 7.ročníků s přednášejícím, při tématu Kriminalita dětí, probírali základní principy pravidel chování ve společnosti, psané a nepsané normy, vztah společnost X rodina X pachatel. Vysvětlovali si základní pojmy – prevence, represe, kriminalita, odpovědnost, sankce, přestupek, trestný čin, morálka, OSPOD, PČR, MP. Především na příkladech z praxe probírali nejfrekventovanější trestnou činnost mládeže – krádeže, loupeže, poškozování cizí věci, porušování autorských práv atd.

Žáci v 8.ročnících  se seznamovali s problematikou omamných a psychotropních látek a jejich vlivu na člověka i společnost v tématu Drogy a zákon. Především žáky zajímala právní odpovědnost mladistvých ve vztahu k zneužívání OPL a možný postih v případě  protizákonného jednání.

V 9.ročnících se žáci seznamovali se Základy právního vědomí. Na praktických ukázkách nahlédli do občanského práva, zákona o rodině a zákona o provozu na pozemních komunikacích. Vysvětlovali si právní normy a principy z oblasti trestního a přestupkového práva v běžném životě. Závěrem bylo zamyšlení nad tím, že normou každého slušného člověka je schopnost poradit si, nebo pomoci v nejrůznějších krizových situacích.

Žáky přednášky zaujaly. Aktivně s policisty spolupracovali, uváděli své vlastní zážitky a řešili krizové situace. Za správné odpovědi byli pochváleni a odměněni drobnými dárky.

Červenec 2017
P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6