PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI OD 1. LEDNA 2024

Zdroje a další informace:

www.prihlaskynastredni.cz

www.cermat.cz

HLAVNÍ PRINCIPY:

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému; včetně víceletých oborů gymnázií a konzervatoří.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ.
 • V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení. O vzdání se místa informuje ředitele školy rodič mailem nebo písemně, volnou formou.
 • Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační a kontrolní).

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 31. ledna 2024 ředitel zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá do IS (typicky soubor ve formátu PDF) kritéria.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO PRVNÍHO KOLA

 • Termín pro podávání přihlášek je stanoven do února.
 • V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve února 2024.
 • Přihláška se podává třemi způsoby:
  • elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita)
  • v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky. Výpis musí rodič podepsat a fyzicky dopravit do příslušné školy
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (klasická papírová verze přihlášky, kterou vyplňuje zákonný zástupce)
 • Je-li přihláška podána prostřednictvím IS, následná komunikace mezi zákonným zástupcem a školou probíhá prostřednictvím IS, až dokud uchazeč nesdělí, že o to nadále nemá zájem.
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše tři přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět.
 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.
 • Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

 • Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie (sken, fotografie, není třeba úřední ověření), dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně.
 • Nově se zdravotní potvrzení a potvrzení předchozího vzdělávání přikládá formou přílohy, předchozí vzdělávání se dokládá, jen je-li to součástí vyhlášených kritérií.

TERMÍNY KONÁNÍ ZKOUŠEK

 • Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo.
 • Centrum určí 1. března a zveřejní v IS místo konání jednotné zkoušky uchazečem v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s oborem vzdělání s maturitní zkouškou uvedeným v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola; pokud má uchazeč uveden pouze jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou, pak je to vždy stejná škola.
 • Období pro konání řádného termínu jednotné zkoušky je stanoveno na pracovní dny od 10. do 18. dubna.
 • Náhradní termíny JPZ jsou stanoveny ve školním roce 2023/2024 na 29. a 30. dubna 2024.
 • Nově se výsledky přijímacího řízení vyhlašují až po vykonání náhradního termínu.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

 • května 2023 budou v IS zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a to zároveň na veřejně přístupném místě ve škole (zde musí být zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů) a zároveň v IS (zde musí být zveřejněn alespoň po dobu do 20. února následujícího kalendářního roku), čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají a do spisu se nečiní záznam.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 • Odvolání a jiné opravné nebo podobné prostředky lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal (nikoli přes IS).
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Pokud se hlásí do dalšího kola, pak tak může učinit nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole (v případě komunikace prostřednictvím IS činí tento úkon prostřednictvím IS). Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

DRUHÉ KOLO

 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal přijetí.
 • Opět je možné podat až 3 přihlášky.
 • Jednotná zkouška se již nekoná, ale její výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.
 • Termín pro podání přihlášky je od 20. do 24. května.
 • Řádný termín školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech od 8. do 12. června. Stanoví se jeden řádný termín školní zkoušky, náhradní termín se nekoná.

TŘETÍ A DALŠÍ KOLA

 • Termín pro odevzdání přihlášek v každém dalším kole může ředitel stanovit nejdříve na 7. den od vydání všech rozhodnutí v kole předchozím.
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.
 • Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola, možno i více oborů, ale bez prioritizace.
 • Výsledky jednotné zkoušky se nemusí povinně zohledňovat. Pokud se zohledňují, určí ředitel školy náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří ji nekonali.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 • Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení.
 • Standardní časový limit pro konání jednotných testů je 60 minut pro test z českého jazyka a literatury a 70 minut pro test z matematiky.
 • Úprava podmínek se týká zejména navýšení časové dotace na vyplnění testu, a to v závislosti na uvážení konkrétního ŠPZ. V případě žáků s SPU se jedná o navýšení o 25-50%.