Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy.

Tým odborníků, vedle poskytování poradenských služeb dle Vyhlášky 72/2005 Sb., se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, který je schopen obstát v silné konkurenci. Jde o školu otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Na naší škole působí: 

Školní psycholog 

PhDr. Kateřina Fidrhelová
✉️ k.fidrhelova@borovicky.cz 

Jednou za 14 dní dochází do školy psycholožka PhDr. Kateřina Fidrhelová, která je k dispozici nejen pro potřeby žáků, ale poskytuje konzultace i jejich rodičům.

Dle požadavků pracuje v dopoledních i odpoledních hodinách, proto doporučujeme rodičům, aby se v případě zájmu osobně nebo  telefonicky (📞235 325 362) informovali u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Karin Houdové a konzultace s paní magistrou si předem objednali.

PhDr. Kateřina Fidrhelová je ředitelkou Pedagogicko – psychologické poradny se sídlem v Praze 6, Vokovická 32.

Pro žáky školy i jejich rodiče jsou tyto služby poskytovány bezplatně.

Školní etoped 

Mgr. Marie Milerová
✉️m.milerova@borovicky.cz

PhDr. Alena Petriščivová 
✉️ a.petriscova@borovicky.cz 

Na škole pracuje na plný úvazek etoped.

Etopedie je oblast speciální pedagogiky, která se zabývá péčí a integrací jedinců s určitými projevy chování, které jsou pro většinovou společnost nepřijatelné, či obtěžující. Děti v riziku poruch chování a s problémy v chování bývají znevýhodněny v přístupu ke vzdělání, neboť ve svých školních dovednostech nemívají takové výsledky, jaké jsou od nich očekávané. Navíc nejsou jejich obtíže vnímány jako znevýhodnění, nejsou na první pohled patrné. Tyto děti, na rozdíl od jiných postižených dětí, nevzbuzují lítost, soucit, pochopení, jelikož je jejich chování vnímáno jako obtěžující a často vyvolává negativní pocity (agresi, nevoli, podráždění). Chování těchto dětí je vnímáno tak, že se jedná o problém, který vyžaduje nikoli přijetí, ale sankce a izolaci.

Bez cílené intervence a podpory je ohrožena jejich školní úspěšnost a plný rozvoj jejich schopností a dovedností. Časná intervence je proto velmi důležitá.

Obor etopedie se kromě poruch chování zabývá také agresivitou, agresivním chování, závislostním chováním a dalšími rizikovými projevy chování.

V rámci školní docházky těchto žáků se setkáváme se nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Stálý kontakt a dobrý vztah s rodiči považujeme za důležitý pro posilování autority nás pedagogů i rodičů. Vnímáme jejich problémy při výchově dětí v rodině, snažíme se akceptovat jejich pohledy na děti. Spolupráce mezi školou a rodinou je postavena na oboustranné komunikaci, při níž jsou obě strany otevřené a vnímavé k signálům a sdělením. Funkční a smysluplná komunikace mezi rodiči a pedagogy je prvním krokem k prevenci a k eliminaci problémů ve vzdělávání žáků.

Školní speciální pedagog

Mgr. Zuzana Dolejší
✉️ z.dolejsi@borovicky.cz 

Mgr. Irena Prokopová
✉️ i.prokopova@borovicky.cz 

Mgr. Anna Nováková
✉️ a.novakova@borovicky.cz 

Mgr. Kateřina Součková 

✉️ k.souckova@borovicky.cz

Rozšířenou péči v rámci specifických poruch učení zajišťují speciální pedagogové, kteří vedou pravidelné hodiny individuálních reedukací se žáky.

Činnost speciálních pedagogů:

 1. Žáci
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení 
 • pravidelné hodiny individuálních reedukací (čtení, psaní, počítání)
 • konzultace s dětmi o problémech s učením
 • čtení
 1. Učitelé
 • konzultace nad výukovými problémy žáků
 • konzultace o metodách a formách podpory a péče v rámci SPU, včetně cílené a efektivní domácí přípravy
 • podpora a pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky
 • konzultace s etopedem a asistentem pedagoga, cílená forma podpory u jednotlivých žáků, odborná pomoc, návrh opatření
 1. Rodiče
 • konzultace nad výukovými problémy žáků
 • konzultace o metodách a formách péče a podpory v rámci SPU v domácím prostředí
 • doporučení vhodných metod, zásad a pomůcek

Hlavní přínos péče a podpory v rámci SPU:

 • speciální pedagog provádí depistáže ve třídách, zpracovává orientační diagnostiky a se souhlasem rodičů pravidelně pracuje se žákem
 • práce se žáky je systematická, pravidelná a efektivní, aniž by dítě muselo docházet do odborných zařízení mimo školu
 • systém umožňuje pružně reagovat na aktuální výukové obtíže žáků
 • lze snadno vytvořit efektivní zpětnou vazbu učitel – speciální pedagog – rodič – žák
 • péče rozšiřuje nabídku služeb, které může škola žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabídnout, zvyšuje tak atraktivitu školy pro rodiče žáků, kteří se s obdobnou problematikou setkávají
 • nejdůležitějším přínosem pro žáka je pravidelná, každodenní domácí příprava na výuku (čtení, vypracování domácích úkolů, příprava podle rozvrhu a pravidelná kontrola rodiči!)

Aktivity, které dále pomáhají :

 • ranní cvičení ve třídách – pomocí jednoduchých cviků lze rychle zvýšit pracovní tempo,koncentraci pozornosti a paměti
 • pravidelné memorování – procvičování paměti společným opakováním jednoduchých definic, pouček, básniček, násobilky, vyjmenovaných slov…..
 • jóga – podporuje zdravý životní styl, sebevědomí, správné dýchání, koordinaci pohybů
 • Nordic Walking ( sportovní chůze se speciálními holemi ) – podporuje fyzickou zdatnost, kondici, správné držení těla, aktivní zapojení 90% svalů, posiluje dýchací a oběhový systém, odbourává stres
 • deskové a logické hry – podpora logického a strategického myšlení, jemné a hrubé motoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti  a spolupráce mezi žáky
 • ROPRATEM (program pro rozvoj pracovního tempa) – jedná se o každodenní  tříměsíční individuální cvičení – 10 minut (žák – rodič). Program je zaměřen na procvičování – paměti, prostoru, zrakového vnímání, porozumění čtenému textu, soustředění, pozornosti, logického myšlení a schopnost organizovat si práci. Zácvik a vyhodnocení provádí speciální pedagog
 • čtení s porozuměním
 • ATF – program na PC (psaní všemi deseti) – procvičování jemné motoriky, pravo-levé orientace, koncentrace pozornosti

Školní výchovný poradce

Mgr. Tomáš Pšenčný
✉️t.psencny@borovicky.cz

Náplň práce výchovné poradkyně:

Výchovný poradce odpovídá za oblast profesní orientace žáků. Zpracovává plán výchovného poradenství, získává stále nové informace o  možnostech dalšího studia žáků.

Na základě nabídek organizuje besedy zaměřené na profesní orientaci žáků a zajišťuje pro žáky návštěvy různých škol a učilišť. Informuje rodiče a žáky o „Dnech otevřených dveří“ na vybraných školách, organizuje návštěvu žáků na „Schole Pragensis“.

Rozdává a kontroluje správnost vyplnění přihlášek na SŠ, SOU a vede statistiku o umístění žáků.

Účastní se vzdělávacích kurzů a seminářů k dané problematice.

Spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou a školním psychologem, školním etopedem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence.

Pravidelně informuje učitele o problematice na škole, dle potřeby svolává a řídí  porady o žácích. Pomáhá učitelům s řešením závažnějších kázeňských problémů. Společně s třídními učiteli svolává a vede výchovné komise a vede jejich dokumentaci.

Metodik primární prevence 

PhDr. Alena Petriščová
✉️ a.petriscova@borovicky.cz 

Práce školního metodika prevence je důležitá zejména v koordinaci, tvorbě a také realizaci preventivního programu školy tak, aby se jednotlivé aktivity vzájemně doplňovaly. Cílem těchto aktivit je vytvoření takového systému, který seznámí žáky se všemi formami rizikového chování, získají dostatek dovedností a informací k samostatnému a zodpovědnému rozhodování.

Primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s těmito rizikovými formami chování.

Školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky školy (speciální pedagog, etoped, školní psycholog, výchovný poradce) vytváří a realizuje Minimální preventivní program, který minimalizuje výskyt rizikových forem chování na škole.

Jednotlivé programy v rámci primární prevence na sebe navazují s ohledem na specifičnost jednotlivých třídních kolektivů a jejich žáků.

Součástí filozofie naší školy je vytvářet takové podmínky spolupráce a komunikace, které umožňují, v případě potřeby, práci s celým sociálním systémem (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob) dle individuálních podmínek a potřeb každého dítěte.

Prev-Centrum 

Dále naše škola spolupracuje již přes deset let s občanským sdružením Prev-Centrum. Vyškolení lektoři u nás realizují bloky všeobecné primární prevence. V rámci těchto bloků se zabývají nejen problematikou závislostního chování ale také dalších forem rizikového chování. Témata bloků jsou přizpůsobeny věku žáků a aktuálním potřebám třídy.
Prev-Centrum dále nabízí služby rodinám, které si neví rady se svým dospívajícím dítětem.
Více na: www.prevcentrum.cz

UNPLUGGED

Jedná se o program všeobecné primární prevence. Cílovou skupinou jsou žáci 6. tříd základních škol. Důraz je kladen na interaktivní předávání informací a zvyšování kompetencí a dovedností prostřednictvím různých aktivit a práce s pracovním sešitem. Program se skládá z 12 na sebe navazujících lekcí.

Cílem preventivního působení v UNPLUGGEDu je ovlivnit rizikové chování. Hlavní dovednosti, na nichž program staví a které se u žáků snaží rozvíjet, představuje: kritické myšlení, řešení problémů, schopnost rozhodování, efektivní komunikace, vztahové dovednosti, zvládání emocí, sebeuvědomění a posílení sebevědomí.