Naše základní škola zakládá ve školním roce 2022/2023 Žákovský parlament (dále jen ŽP). V tomto školním roce bude parlament fungovat v pilotní fázi v rámci projektové výuky, kdy je právě ŽP jedním z nabízených projektů. Našim dlouhodobým plánem je pak plně etablovat ŽP do života školy počínaje školním rokem 2023/2024.

Zároveň se naše škola připojila do sítě Škola pro demokracii, která seskupuje školy s žákovským parlamentem a poskytuje jim pomoc a metodickou podporu.

Co je Žákovský parlament?

ŽP je nástrojem na podporu hodnot a principů demokratické společnosti na naší škole. Vzniká s ambicí vyslechnout si zpětnou vazbu od žáků, aktivně je začlenit do života naší školy, zlepšit sociální klima školy a nastavit otevřenou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy.

ŽP rozvíjí v žácích a na půdě školy celou řadu různých dovedností a klíčových kompetencí nejenom v oblasti občanské společnosti a demokracie, ale také podporuje projektovou metodu a skupinovou práci, učí děti komunikovat, prezentovat, naslouchat, spolupracovat, spolurozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost.

Jak funguje Žákovský parlament?

ŽP tvoří celkem 12 členů. Každá třída naší školy má v parlamentu jednoho zástupce, který byl zvolen v přímé volbě na začátku školního roku. Pro případ absence má každý člen parlamentu určeného náhradníka ze své třídy. Každý člen parlamentu disponuje jedním hlasem stejné váhy.

Parlament se schází během projektových dnů a také každých 14 dnů na půdě školy. Součástí každé schůzky jsou kromě samotné práce parlamentu (zasedání) také zážitkové aktivity / hry směřující k vytvoření funkčního a kvalitního týmu.

Co je náplní práce parlameňťáka?

Každý člen parlamentu se aktivně účastní schůzek a akcí parlamentu, má případně přirazenou jednu ze specifických rolí (předseda, místopředseda, zapisovatel, fotograf, pokladní, vedoucí projektu atd.). Každý parlamenťák představuje jakousi spojku mezi svou třídou a parlamentem. Přichází s podněty ze své třídy, zjišťuje její názor na dění ve škole, představuje a prezentuje návrhy třídy na půdě parlamentu a následně komunikuje dění v parlamentu ve své třídě.

Koordinátory ŽP za učitelský sbor jsou:

Mgr. Tomáš Pšenčný
Bc. Tomáš Zámečník

Přílohy:
Fotogalerie
Logo