• Výuka na naší škole byla zahájena 1. 9. 1998 a probíhá podle vzdělávacího programu SPUN,Cj_ZSUBP600887/2007.
 • Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.
 • Zajišťujeme základní vzdělání žáků 6. – 9. ročníků, u nichž je diagnostikována jako dominantní SPU = specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.).
  Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků začíná výuka  v 8:25 hodin.
 • Vyučovací hodina má 40 minut.
 • Nižší počet žáků ve třídě (14) umožňuje pedagogům plně využívat speciálně pedagogické metody práce a uplatňovat individuální podporu každému žákovi.
 • Vybraní žáci mohou pracovat s pomocí asistenta pedagoga.
 • Se žáky nižších ročníků pravidelně pracují speciální pedagogové na individuální reedukaci a kompenzaci specifických poruch učení (SPU).
 • Práce se žáky je systematická, pravidelná a efektivní, aniž by dítě muselo docházet do odborných zařízení mimo školu. Tento systém umožňuje pružně reagovat na aktuální výukové obtíže jednotlivých žáků.
 • Na škole praktikujeme zdarma doučování hlavních předmětů českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
 • Na škole působí Školní poradenské pracoviště složené z odborníků, jako jsou speciální pedagog, etoped, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence patologických jevů. Dále zde působí logoped a psycholog.
 • Webové stránky umožňují rodičům sledovat průběžnou klasifikaci, elektronickou třídní knihu a absenci žáků.
 • Škola je vybavena vlastní moderní kuchyní s prostornou jídelnou.
 • Škola má dvě moderní počítačové učebny s připojením na internet a rovněž 30 tabletů pro využití v běžné výuce.
 • Pro výuku je k dispozici školní cvičná kuchyně.
 • V areálu školy je k dispozici nové školní hřiště pro výuku tělesné výchovy i volný čas žáků.
 • Poloha školy nedaleko obory Hvězda umožňuje pobyt v přírodě, spojený s různými aktivitami.
 • V průběhu školního roku pořádáme mnoho různých zajímavých akcí, se kterými se můžete podrobněji seznámit v jednotlivých odkazech na našich webových stránkách.

Níže najdete dokumenty, v kterých se dočtete, v čem je výuka předmětů na naší škole výjimečná:
Výuka matematiky pro žáky s SPU
Výuka tělesné výchovy pro žáky s SPU
Výuka rodinné výchovy pro žáky s SPU 
Výuka anglického jazyka pro žáky s SPU
Výuka českého jazyka pro žáky s SPU
Výuka informatiky pro žáky s SPU 
Výuka chemie a přírodopisu pro žáky s SPU 
Výuka zeměpisu a psaní na stroji pro žáky s SPU