Protože k základním požadavkům moderní výuky patří vybavení výpočetní technikou, škola má dvě učebny s počítači, 30 tabletů a rovněž interaktivní tabule v každé třídě.

Interaktivní tabule v každé třídě

Webové stránky umožňují rodičům prostřednictvím Bakalářů sledovat průběžnou klasifikaci, elektronickou třídní knihu a absenci žáků.

Elektronická třídní kniha a ŽK

Na škole praktikujeme zdarma doučování hlavních předmětů českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.

Možnost doučování

Vybraní žáci mohou pracovat s pomocí asistenta pedagoga, který napomáhá jim i pedagogům při výuce.

Možnost asistenta

Se žáky nižších ročníků pravidelně pracují speciální pedagogové na individuální reedukaci a kompenzaci specifických poruch učení (SPU).

Individuální reedukace SPU

Na škole působí ŠPP složené z odborníků, jako jsou speciální pedagog, etoped, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence patologických jevů.

Školní poradenské pracoviště

Nižší počet žáků ve třídě (14) umožňuje pedagogům plně využívat speciálně pedagogické metody práce a uplatňovat individuální podporu každému žákovi.

Maximálně 14 žáků ve třídě

Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků začíná výuka  v 8:25 hodin. Délka hodiny je zkrácena na 40 minut.

Výuka od 8:25